index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน เครื่องนอน เบ็ดเตล็ดอื่นๆ)
รวม 15,000 บาท 15,000 บาทเอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุบาล 1 – 3

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน เครื่องนอน เบ็ดเตล็ดอื่นๆ)
รวม 13,600 บาท 13,600 บาทเอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน เครื่องนอน เบ็ดเตล็ดอื่นๆ)
รวม 13,600 บาท 13,600 บาทเอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (อนุบาล 1 – 3)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร
รวม 14,000 บาท 14,000 บาทเอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ปพ. 1,4,6,7,8

หมายเหตุ

: ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน

: เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

- ระยะเวลา 1 – 30 เมษายน.

- เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.

อัตราค่าเรียน

- ระดับเตรียมอนุบาล (รวมค่าอาหาร) 4,000 บาท

- ระดับอนุบาล 1 - 3 (รวมค่าอาหาร) 4,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา 1 - 6 (รวมค่าอาหาร) 4,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษา 1 - 3 (รวมค่าอาหาร) 4,000 บาท