index.php

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวลดล้อม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์


นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
*******************************************************************************
เนื่องจากอุณหภูมิของโลกมีอัตราเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และกระทบทางอ้อมต่อความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ
          โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินงานด้วยการจัดให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และ ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณค่า อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อปกป้องดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้
1. โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการใช้น้ำ ลง 5 % (เปรียบเทียบกับปี2560) ภายในปี 2561
2. โรงเรียนสามารถลดการปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมได้แก่ มีการดักไขมันจากน้ำ ทิ้ง โรงครัว 80-90 % ลดปริมาณขยะลง 5 % (เปรียบเทียบกับปี2560) ภายในปี 2561
3. จัดให้มีการเรียนการสอนในทุกชั้น ปีของโรงเรียน มีสาระและรูปแบบที่ผนวกและสอดคล้องกับ
หลักการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.มีการเผยแพร่และเชิญชวนให้โรงเรียนในเครือ และชุมชนใกล้เคียงร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนี้ จะมีผลบังคับใช้กับทุกส่วนของโรงเรียนนับตั้ง แต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561เป็นต้นไป โดยในเบื้องต้น จะมีการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ภายในปี พ.ศ. 2561 โดยมีนโยบายการใช้ดังนี้
 
 
 
1. นโยบายการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
1.1 ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่จะใช้เป็นประการสำคัญ
1.2 ปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน
1.3 ปิดไฟ พัดลม และเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวันและในชั่วโมงที่ไม่มีการเรียนการสอน
1.4 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทและตั้ง อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25องศาเซลเซียส
1.5 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทุกครั้ง ที่เลิกใช้งาน
1.6 ไม่นำของร้อนหรืออาหารที่ไม่เสียง่ายใส่ในตู้เย็น
1.7 ตรวจสอบการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้ง ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน
1.8 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯบูรณาการเรื่องการใช้ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอน
1.9 ครูประจำชั้น ติดตามกำกับและฝึกปฏิบัติสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้น แก่นักเรียน
2. นโยบายการใช้น้ำในโรงเรียน
2.1 ใช้น้ำ อย่างประหยัด โดยเปิดและปิดน้ำ เมื่อใช้แล้วทุกครั้ง
2.2 เปิดน้ำ ให้พอดีกับความต้องการที่จะใช้
2.3 เมื่อพบเห็นการเปิดน้ำ ทิ้ง ไว้หรือปิดน้ำ ไม่สนิทให้ช่วยกันปิดน้ำ ทันที
2.4 ให้ร่วมกันบำรุงรักษาและตรวจการรั่วไหลของน้ำ เมื่อพบเห็นให้แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการซ่อมแซม
2.5 ครูประจำชั้น ติดตามกำกับและฝึกปฏิบัติสร้างพฤติกรรมการประหยัดน้ำ ให้เกิดขึ้น แก่นักเรียน
3. นโยบายการจัดการของเสีย ขยะ น้ำทิ้ง ในโรงเรียน
3.1 จัดระบบการคัดแยกเศษอาหาร
3.2 ติดตั้ง ถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ
3.3 บำบัดน้ำ เสีย ทำความสะอาดร่องน้ำ ก่อนปล่อย
3.4 จัดหาถังขยะและแยกประเภทขยะ
3.5 ติดป้ายบอกประเภทของถังขยะ
3.6 ปลูกฝังให้นักเรียนทิ้ง ขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะ
4. นโยบายการจัดซื้อ และการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียน
4.1 จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 เลือกสินค้าหรืออาหารที่ไม่ก่อให้เกิดขยะในโรงเรียน
4.3 ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และนักเรียน
5. นโยบายการดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
5.1 ป้องกันและจัดการกับกลิ่นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในโรงเรียน
5.2 ปลูกพันธุ์ไม้หอม ต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษในโรงเรียน
5.3 จัดระเบียบการจราจรหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน
5.4 ควบคุมปริมาณรถที่เข้ามาภายในโรงเรียน
5.5 ติดป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ เมื่อจอดรถแล้วทุกครั้ง
5.6 กำหนดเอกสารการเปิดเครื่องยนต์ของรถรับ-ส่งนักเรียนก่อนนักเรียนขึ้นรถ
5.7 ควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชทุกชนิดในโรงเรียน
6. นโยบายการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงเรียน
6.1 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นพื้น ที่สีเขียว ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
6.2 รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
6.3 กำหนดผู้รับผิดชอบการทำความสะอาดจัดระบบการตรวจสอบความสะอาดและระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
6.4 กำจัดพาหะนำโรคแหล่งกำเนิดเชื้อ โรคในโรงเรียน เช่นแหล่งน้ำ เสีย หนู ยุง แมลงสาป
เพื่อให้นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ได้รับการผลักดันให้มีการปฏิบัติเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ …./2561 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน (เอกสารแนบ)
 
โดยคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้นโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้รับการปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในเวลาที่กำหนด สำหรับ
บุคลากร นักเรียน ที่เหลือทั้ง หมด มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือปฏิบัติการ เพื่อให้
โรงเรียนสามารถเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

คำแถลงนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
.ศ. 2561
 
คำประกาศเจตนารมณ์
          คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยปกป้องฟื้นฟูและรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด และยั่งยืน มิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เป้าหมาย
          1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
          2.ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย
          3.โรงเรียนมีระบบการบริหาร การนิเทศ กำกับติดตามด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
          4.โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดย ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการใช้น้ำ ลงร้อยละ 5 (เปรียบเทียบกับปี 2560) ภายในปี 2561
          5.โรงเรียนลดการปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่การดักไขมัน จากน้ำทิ้ง 80% และลดปริมาณขยะลงร้อยละ 5 (เปรียบเทียบกับปี 2560) ภายในปี 2561
          6.จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน