index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมา

คำขวัญประจำโรงเรียน

ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ดำรงความเป็นไทย

เทิดไท้สถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรมนำใจ ใฝ่ศึกษา เทิดพระมหากษัตริย์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สร้างคนดีให้สังคม

ปรัชญาของโรงเรียน

การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม