index.php

ระดับการศึกษา

อนุบาล

เน้นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ใช้สาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยการบูรณาการทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กเช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะความคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ควบคู่กับการปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคม เป็นพื้นฐานการพัฒนาและการศึกษาระดับสูงต่อไป

การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในระดับปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น และรูปแบบการเรียนรู้สเต็ม “ STEM “เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา