index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

คณะผู้บริหาร


        นางสมทรง  ชนะมา       


ผู้รับใบอนุญาต

ดร.สิริสุมาลย์   ลายถมยา   


ผู้จัดการ

        นางทรรศนา   นาคหาญ  


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณีรัตน์ สุวรรณภูมิ

ผู้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุวรรณา สวนสุจริต  

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางพรรณี เอมประดิษฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นายสำนอง อุ่นเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวิทย์วัชรอาจ พรหมทา

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ ๐๒ – ๓๙๓๙๑๒๐

e-mail : songvithaya.bearing@gmail.com