index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
รวม
8,400
8,400กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- เสริมภาษาอังกฤษ (อาจารย์ชาวต่างประเทศ)
- ดนตรี-นาฏศิลป์
- ว่ายน้ำ
- คอมพิวเตอร์ True Click Life
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษ True English Genius
- ทัศนศึกษา
- กิจกรรมพิเศษ
- กิจกรรมลูกเสือน้อย (อนุบาล 2 – 3)
- True English Genius

เอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (อนุบาล 2 – 3)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
รวม
8,500
8,500กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ภาษาอังกฤษ (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
- ดนตรี-นาฏศิลป์ (
- ว่ายน้ำ
- คอมพิวเตอร์ True Click Life
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษ True English Genius
- นันทนาการ
- ทัศนศึกษา
- ดนตรีสากล
- คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
- Robotics (ประดิษฐ์หุ่นยนต์เสริมสร้างการเรียนรู้)

เอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ปพ. 1,4,6,7,8

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
รวม
8,900
8,900กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ภาษาอังกฤษ (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
- ดนตรี-นาฏศิลป์ (
- ว่ายน้ำ
- คอมพิวเตอร์ True Click Life
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษ True English Genius
- นันทนาการ
- ทัศนศึกษา
- ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)
- Robotics (ประดิษฐ์หุ่นยนต์เสริมสร้างการเรียนรู้)

เอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ปพ. 1,4,6,7,8

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่รวมค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ และค่ารถรับ-ส่งนักเรียน (คิดตามระยะทาง)

2. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนการซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

3. เครื่องแบบนักเรียน ชุดว่ายน้ำ และอุปกรณ์การเรียนใช้ของที่โรงเรียนจัดจำหน่ายเท่านั้น

*** ค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆเมื่อท่านได้ชำระแล้วไม่มาเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่มีสิทธิ์ขอรับคืน

*** กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ตรงที่โรงเรียนกำหนดไว้

การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

- ระยะเวลา 1 – 30 เมษายน.

- เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.

อัตราค่าเรียน

- ระดับอนุบาล 1-3

- ระดับประถมศึกษา 1-3

- ระดับประถมศึกษา 4-6