index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

คณะผู้บริหาร


ดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา


ผู้รับใบอนุญาต

ม.ล.ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์


ผู้จัดการ

อาจารย์ณิชาภา จั่นวงศ์แก้ว


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอัจฉรา ปลื้มอุทร

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางเยาวรัตน์ อมรศรีวรากูล

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางสุชัญญา สถิรอำพน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นายอธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

อาจารย์พรไพจิตร สว่างคำ

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ ๐๒ – ๓๙๓๙๑๒๐

e-mail : songvithaya.bearing@gmail.com