index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน เครื่องนอน เบ็ดเตล็ดอื่นๆ)
รวม 8,700 บาท 8,700 บาทกิจกรรมเสริมหลักสูตร บริหารที่โรงเรียนจัดให้สำหรับอนุบาล
- ภาษาอังกฤษ (อาจารย์ชาวต่างประเทศ) - สื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยพร้อมโทรทัศน์และวิดีโอ
- กิจกรรมนันทนาการ - ห้องคอมพิวเตอร์
- ดนตรี – นาฏศิลป์ - ห้องกิจกรรม
- คอมพิวเตอร์ - สระว่ายน้ำ
- กิจกรรมเข้าจังหวะ - อาหารกลางวัน
- กิจกรรมโครงงาน - ประกันอุบัติเหตุ และบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- ทัศนศึกษา
- กิจกรรมลูกเสือจิ๋ว (อนุบาล 2 – 3)
- True English Genius

เอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (อนุบาล 2 – 3)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ระเบียบการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ค่าอาหาร
รวม 9,200 บาท 9,200 บาทกิจกรรมเสริมหลักสูตร บริหารที่โรงเรียนจัดให้สำหรับอนุบาล
- ภาษาอังกฤษ (อาจารย์ชาวต่างประเทศ) - สื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยพร้อมโทรทัศน์และวิดีโอ
- ภาษาจีน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ) - ห้องคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ True Click Life - ห้องสมุด
- ดนตรีไทย, ดนตรีสากล - สระว่ายน้ำ
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี - อาหารกลางวัน
- นาฏศิลป์ - ประกันอุบัติเหตุ และบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- ทัศนศึกษา

เอกสารการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ปพ. 1,4,6,7,8

หมายเหตุ

: ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน

: เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป

การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

- ระยะเวลา 1 – 30 เมษายน.

- เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.

อัตราค่าเรียน

- ระดับอนุบาล (รวมค่าอาหาร) 2,500 บาท

- ระดับประถมศึกษา (รวมค่าอาหาร) 2,500 บาท