index.php

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมา

ปณิธานของโรงเรียน

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ดีที่สุดตามศักยภาพของแต่ละคน โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมซึ่งคำนึงถึงการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการศึกษาขั้นต่อไป”

“Happiness is successful learning”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ดำรงความเป็นไทย

เทิดไท้สถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรม นำใจ ใฝ่ศึกษา เทิดพระมหากษัตริย์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สร้างคนดีให้สังคม

ปรัชญาของโรงเรียน

การเรียนเป็นเลิศ           เชิดชูวินัย

สร้างเสริมพลานามัย           ใฝ่ใจคุณธรรม