index.php

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมปีที่ 1 – 6 การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานการเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ และสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนซึ่งสามารถระบุสิ่งที่ผู้เรียนรู้พึงได้และปฏิบัติได้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไรเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นคนดีคนเก่งของสังคมไทย ดำรงชีวิตตามวิถีไทยอย่างมีความสุข เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต

หลักสูตรการศึกษา ประถมศึกษา

ชั้นประถมปีที่ 1 – 6 อายุ 6 ปี – 11 ปี