index.php

ระดับการศึกษา

อนุบาล

โรงเรียนทรงวิทยาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่ การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืนโรงเรียนทรงวิทยาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่ การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืนโรงเรียนทรงวิทยาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่ การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

โรงเรียนทรงวิทยา ฝ่ายอนุบาล แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น คือ

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 - 4 ปี

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 - 5 ปี

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 - 6 ปี

ภาคการศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษาทั้ง 4 ระดับชั้น แบ่งการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1

เปิดเรียน สัปดาห์ที่สี่ของเดือนพฤษภาคม ปิดเทอม ต้นเดือนตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2

เปิดเรียน ต้นเดือนพฤศจิกายน ปิดเทอม ต้นเดือนมีนาคม